• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Hệ thống thiết bị giám sát, kiểm soát ổn định các tầng bùn trong hệ thống thiết bị lắng rửa của nhà máy Alumin

    Hệ thống lắng rửa là một trong những hệ thống quan trọng trong nhà máy sản xuất Alumina. Chức năng của hệ thống lắng – rửa là cùng với sự trợ giúp của chất trợ lắng, dung dịch aluminate (NaAl(OH)4) được tách ra khỏi huyền phù sau hòa tách để đi lọc tinh trước khi cho kết tinh sản phẩm Al(OH)3.