• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791”

    Ngày 4/8/2020, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791”, mã số 12/HĐ-ĐT/KHCN do ThS. Lê Xuân Quý là chủ nhiệm đề tài.