• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Tân niên chào xuân Canh Tý – 2020

    Buổi Tân Niên gặp mặt đầu năm đến nay như một lịch hẹn đối với công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu Cơ khí. Buổi tân niên không đơn giản như một ngày gặp mặt giao lưu, mà có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa cơ quan, đơn vị