• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

    • Tiếng Việt
    • English

    Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy và đảng viên là lãnh đạo, quản lý năm 2018

    Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 59/KH-ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng uỷ Khối; Quy định số 02-Qđi/ĐUK và Quy định số 03-Qđi/ĐUK của Đảng ủy Khối, vào hồi 08 giờ 00 ngày ngày 04 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể BCH Đảng bộ và đảng viên là lãnh đạo, quản lý năm 2018.