• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Văn bản Viện ban hành

  Các văn bản quy định về đào tạo sau đại học tại Viện nghiên cứu Cơ khí

  1. Quy định về đào tạo trình độ Tiến sĩ  click file .pdf

  2. Quy định về quản lý đào tạo sau đai học click file .pdf

  3. Quyết định bổ sung một số điều trong quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học click file .pdf

  4. Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ kỹ thuật click file .pdf

  5. Phụ lục bổ sung một số điều trong quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học click file .pdf

  Tin liên quan