• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông tin khác

  Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội làm việc với Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cơ khí

  04/12/2017

  Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 03/11/2017 về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ưong khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05-CT/TW) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Khối, ngày 01 tháng 12 năm 2017, đoàn công tác của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội do đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cơ khí.

   

  Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Huy Thành đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện. Đảng ủy Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương IV khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW và các Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Khối; Viện cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, văn phòng cấp ủy, công tác đoàn thể, hồ sơ … Đồng thời, đồng chí Trịnh Huy Thành lưu ý Đảng ủy Viện một số vấn đề cần bổ sung về mặt kỹ thuật và kế hoạch trong việc ra Nghị quyết, hồ sơ kết nạp đảng viên mới, công tác tuyên huấn và gợi mở một số phương hướng công tác cho Đảng ủy Viện trong thời gian tới như công tác phát triển Đảng, công tác đoàn thể (đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh), nghiệp vụ công tác Đảng, công tác sơ kết, tổng kết …

   

  Thay mặt cho Lãnh đạo VIện Nghiên cứu Cơ khí, đồng chí Nguyễn Chỉ Sáng đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đồng chí Trịnh Huy Thành và các đồng chí trong đoàn công tác Đảng ủy Khối.

   

  Đoàn công tác Đảng ủy Khối đã thăm Phòng truyền thống của Viện và chụp ảnh kỷ niệm.