• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Trong nước

  Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến độ bền kéo và kích thước hình học của mối hàn điện xỉ – áp lực ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí xây dựng.

  Tác giả: Hoàng Đức Long, Hà Minh Hùng, Lê Đức Bảo

  Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018). ISBN 978-604-67-1103-2

  Thời gian đăng: 2018

  Tóm tắt bài báo: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm và tính toán xây dựng mô hình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa ba thông số công nghệ hàn điện xỉ – áp lực gồm cường độ dòng điện hàn, thòi gian hàn và áp lực hàn trong một chu kỳ hàn ảnh hưởng đến độ bền kéo, kích thước hình học và tổ chức vật liệu của mối hàn noi đoi đầu cot thép xây dựng theo quy hoạch trực giao kiểu 3 mức 3 yeu to (N27). Mô hình toán học thu được là cơ sở để xác định miền điều khiến thích hợp chế độ hàn đảm bảo tính năng làm việc theo yêu cầu kết cấu chịu lực trong công trình xây dựng.

  Toàn văn bài báo: Xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây