• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2017

  28/07/2017

  Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ (có hiệu lực từ ngày 18/5/2017);

  Căn cứ vào số chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ kỹ thuật năm 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Viện Nghiên cứu Cơ khí thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa năm 2017 như sau:

  Chi tiết thông báo xem file đính kèm .pdf