VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Động lực học ngược của tay máy bốc xếp

vpdt.vnptioffice.vn

Động lực học ngược của tay máy bốc xếp

Tác giả: Đỗ Đăng Khoa, Phan Đăng Phong, Đỗ Sanh

Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018). Hà Nội 10/2018. Tr85-93
ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Trong bài báo khảo sát bài toán động lực học ngược của tay máy bốc xếp. Đã đề xuất phương pháp xác định thông số động học của khâu dẫn đáp ứng yêu cầu động học của khâu thao tác và từ đó xác định các động lực cần thiết (lực, mô men lực, công suất động cơ) để thực hiện các yêu cầu của bài toán đặt ra.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây