• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật đợt 1 năm 2021

  Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ (có hiệu lực từ ngày 18/5/2017);

  Dựa trên vào số chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật năm 2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Viện Nghiên cứu Cơ khí thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 khóa năm 2021, chi tiết thông báo click file .pdf