VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hợp kim NiCr20 được thẩm thấu với photphat nhôm trong môi trường axit

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hợp kim NiCr20 được thẩm thấu với photphat nhôm trong môi trường axit

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Hà, Phạm Thị Lý, Võ An Quân, Đinh Thị Mai Thanh, Lê Thu Quý, Phạm Đức Roãn

Nơi đăng: Tạp chí hóa học, 55(1): 43-47, 2017. DOI: 10.15625/0866-7144.2017-00414.

Thời gian đăng: 2017

Tóm tắt: The corrosive wear resistance of NiCr20 alloy coating (NC) impregnated by aluminum phosphate and heat-treated at 600oC (NA6) and 1000oC (NA10) was investigated in acid H2SO4 pH2 containing SiO2 3% of  weight; the flow velocity is 4 m/s. The analysis of X-ray diffraction (XRD) showed that, the stable crystalline phases in acidic media such as AlPO4 and Al(PO3)3 which were formed on NA6 coating’s surface made corrosive wear resistance of NA6 coating increase in comparison with the resistance measured on NA10 and NC coating samples. The formation of unstable crystalline phases such as Al36P36O144 and Ni3(PO4) in NA10 coating caused the corrosive wear resistance of NA10 coating  smaller than that one measured on NC  coating. After 168 hours of corrosive wear test, the thickness of NA6 coating reduced to about 47 μm, while it was about 67 μm for NC coating.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây