VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn tron

vpdt.vnptioffice.vn

Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn tron

Tác giả: Phạm Thị Hà, Phạm Thị Lý, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thu Quý. 

Nơi đăng: Tạp chí hóa học, 55(5E1,2): 49-53, 2017.

Thời gian đăng: 2017

Tóm tắt bài báo: In the present study, Al2O3-40 wt.% TiO2 composite coatings were fabricated on CT3 steel substrate by plasma spraying technique. The coatings were sealed with aluminum phosphate solution contained 5 wt.% Al2O3 nanoparticles and then heat treated at 400°C. The corrosion protective resistance ability of the coating in NaCl solution was studied by electrochemical measurements in combination with scanning electron microscope (SEM) method. The study results showed that the corrosion resistance of Al2O3.40 wt.% TiO2 coating sealed with aluminum phosphate contained Al2O3 nanoparticles is better than the coating sealed with aluminum phosphate uncontain Al2O3 nanoparticles and the unsealed coating. Some interpretation and discussion about the experimental results were given.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây