VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Năng lực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nhà máy điện mặt trời nổi

vpdt.vnptioffice.vn

Năng lực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nhà máy điện mặt trời nổi

Viện Nghiên cứu Cơ khí có kinh nghiệm thực hiện cung cấp thiết bị cho nhà máy điện mặt trời nổi:

Xem chi tiết về năng lực trong lĩnh cung cấp thiết bị nhà máy điện mặt trời nổi click file .pdf  (tiếng anh)