VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ của bộ gõ tới hiệu suất rũ bụi trong mô hình thí nghiệm

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ của bộ gõ tới hiệu suất rũ bụi trong mô hình thí nghiệm

Tác giả: Nguyễn Tiến Sỹ, Hoàng Văn Gợt, Dương Văn Long

Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018).  ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Nghiên cứu này đề cập đến sự ảnh hưởng một số thông số của búa gõ tới khả năng rũ bụi của tấm điện cực rũ bụi trong thiêt bị lọc bụi tĩnh điện. Các kết quả thu được trong nghiên cứu sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo khi thiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện có các công suất lọc bụi khác nhau. Phương pháp phân tích hồi quy thực ngiệm là công cụ để xác định mối tương quan giữa các thông số công nghệ của bộ gõ tới hiệu suất rũ bụi.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây