VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu ảnh hưởng của biên dạng mặt đường ngẫu nhiên đến độ êm dịu chuyển động tác động lên cảm giác của khách hàng khi di chuyển bằng xe khách giường nằm

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của biên dạng mặt đường ngẫu nhiên đến độ êm dịu chuyển động tác động lên cảm giác của khách hàng khi di chuyển bằng xe khách giường nằm

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường, Vũ Đức Lập, Nguyễn Thanh Quang

Nơi đăng: Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXI Tạp chí khoa học giao thông vận tải – ISSN 1859-2724

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Bài báo trình bày mô hình hóa biên dạng ngẫu nhiên cúa mặt đường bằng phần mềm Matlab dựa trên tiêu chuấn ISO 8608. Biên dạng ngẫu nhiên sau khi xây dựng được ứng dụng trong khảo sát đánh giá độ êm dịu chuyến động tác động đến câm giác cùa hành khách di chuyến bảng xe khách giường nằm. Cám giác cùa hành khách được đánh giá thông qua chí số RMS và dựa theo tiêu chuấn ISO 2631-1. Mô hình dao động của xe khách giường nam dùng đế kháo sát là mô hình dao động không gian. Bài toán được giải bằng phương pháp so với ứng dụng là phần mềm Matlab đế đưa ra các kết quá và đánh giá.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây