VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu ảnh hưởng cuả chế độ hàn điện xỉ áp lực đến tính chất cơ học và tổ chức thô đại mối hàn

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng cuả chế độ hàn điện xỉ áp lực đến tính chất cơ học và tổ chức thô đại mối hàn

Tác giả: Hoàng Đức Long, Hà Minh Hùng

Nơi đăng: Tạp chí cơ khí Việt Nam. Số 5, tr 135-143. ISSN 0866-7056

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định miền khảo sát hợp lý của một số thông số công nghệ hàn điện xỉ – Áp dụng chính đến độ bền kéo và đặc tính tổ chức thô đại của mối hàn nổi đối đầu cốt thép xây dựng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để đưa ra ma trận điều kiện thí nghiệm theo quy hoạch trực giao kiểu 3 mức, 3 yếu tố (N27). Nhờ đó, bằng phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học thực nghiệm có thể tính toán xây dựng mô hình toán học biểu diễn mối quan hệ đó trong sự tương tác tổng hòa của các yếu tố đầu vào là cường độ dòng điện hàn, thời gian hàn và áp lực hàn

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây