VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thực nghiệm xác định ảnh hưởng cuả chế độ hàn điện xỉ áp lực đến đặc tính mối hàn cốt thép xây dựng.

vpdt.vnptioffice.vn

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng cuả chế độ hàn điện xỉ áp lực đến đặc tính mối hàn cốt thép xây dựng.

Tác giả: Hoàng Đức Long, Hà Minh Hùng, Lê Đức Bảo, Nguyễn Văn Đức.

Nơi đăng: Tạp chí cơ khí Việt Nam. Số 6, tr35-43. ISSN 0866-7056

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định sự ảnh hưởng của chế độ hàn điện xỉ – Áp dụng nối đối đầu cốt thép xây dựng với ba thông số công nghệ chính gồm: Cường độ dòng điện hàn, thời gian hàn, áp lực hàn trong một chu kỳ hàn đến độ bền kéo, độ cứng tế vi và tính chất đặc trưng của tổ chức tế vi vật liệu mối hàn và cùng ảnh hưởng nhiệt lân cận. Từ đó, đưa ra khuyến cáo về miền điều khiển thích hợp các chế độ hàn tốt nhất, đảm bảo tính năng làm việc theo yêu cầu kết cấu chịu lực trong công trình xây dựng

Toàn văn bài báo: xem toàn văn bài báo tại đây